вторник, 24 юли 2007 г.

Хвани ме, ако можеш

Нов закон ще се бори с пазарните злоупотреби на фондовата борса

Капитал - бр. 26 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=269979


Христо ШЕМТОВ

Пазарни манипулации и търговия с вътрешна информации има по света, а едва ли някой си прави илюзията, че не се случват и в България. На всички прави впечатление как определени акции поскъпват или поевтиняват, преди да бъде оповестен финансовият отчет, или как книжа на неработещи компании понякога се движат рязко нагоре и надолу. Цените на някои акции се повишават в последните дни на месечни или тримесечни периоди, а на тяхна база се преизчисляват активите в портфейлите на пенсионни фондове, взаимни фондове, по доверително управление и т.н. Някои играчи подозират, че има фондове, които прибягват до този трик, за да обявяват по-висока доходност, макар никой да не е уличен. Лъжливото съобщение в интернет форум, че "Стара планина холд" ще изплати дивидент от 2.60 лв. на акция (впоследствие се оказа, че е 13.77 стотинки) нап­ример показа, че някои инвеститори вземат инвестиционни решения на база писания в анонимни форуми - същия ден акциите на холдинга достигнаха исторически връх от 18.2 лв. на акция.

Пазарните манипулации
могат да подведат инвеститорите да купуват необосновано скъпи акции и да загубят пари, когато балонът се спука. А ако някой знае нещо важно за определена компания, все още неизвестно на пазара, може да се възползва, като купи или продаде акции в точния момент. Това обаче не е честно спрямо останалите инвеститори. В България глобите за подобни действия са от 20 до 50 хил. лв. за физически лица (до 100 хил. при повторно нарушение) и от 50 до 100 хил. лв. за юридически лица (до 200 хил. лв. при повторно нарушение). Наскоро Комисията за финансов надзор (КФН) подготви проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Част от текстовете присъстват в действащия Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), но предстоящото еврочленство и четири европейски директиви налагат до края на годината да бъде прието по-детайлно законодателство срещу двете основни форми на пазарни злоупотреби - търговия с вътрешна информация и манипулиране на цените, обясняват от КФН.

Вътрешен човек
Не всички сделки на вът­решни лица са незаконни. Те имат право да купуват и продават акции на своите дружества, стига да не го правят, защото им е известно нещо важно около дружеството, което не е известно на останалите. "Няма проблем изпълнителен директор да търгува за собствена сметка. Въп­росът е това да бъде оповестено и да не е при условия, различни от пазарните", коментира Димана Ранкова, заместник- председател на КФН. Директорите на компаниите, членовете на управителните органи, висши служители, понякога и акционери със значително участие и други първи научават добрите и лошите новини. Те знаят какъв е финансовият резултат, преди да бъде официално обявен, информирани са по-отрано дали предстои някакво търгово предложение, важна сделка, дали компанията е на път да загуби голям клиент, или пък да спечели такъв. Дори и да не нарушават закона, се приема, че вътрешните лица (или инсайдерите) в много от случаите могат да направят по-добра преценка за състоянието и перспективите на компаниите и едва ли биха купували акции, ако не са убедени, че стойността им ще се повишава. Затова за "простосмъртните" е полезно да знаят кога и на какви цени вътрешните лица купуват или продават акции. С приемането на новия закон тази информация ще стане достъпна за българските инвеститори в ценни книжа.
И сега много играчи действат на принципа, че "щом мажоритарният акционер купува, значи цените ще растат". Ако досега те се ориентираха по предполагаемата близост на инвестиционни посред­ници до мажоритарни собственици и ръководства на определени дружества, сега ще знаят със сигурност, тъй като информацията ще се обявява на сайта на КФН до пет дни след сключването на сделките. Това по всяка вероятност ще е един от малкото конкретни и практически положителни резултати за пазара, поне в предвидимо бъдеще.
Като цяло създаването на нов, по-изчерпателен закон се приема положително от пазара. Хора от бранша и юристи обаче са скептични, че практическото му прилагане наистина ще доведе до ограничаване на търговията с вътрешна информация и пазарните манипулации.

Изгубени в превода
"Законът е много важен, но е сложен и труден за прилагане и сам по себе си няма да препятства пазарните манипулации", казва адвокат Николай Бебов от "Ландуел България". Пазарни манипулации навсякъде по света се улавят трудно, но би могло да се помисли дали в България да не се започне с по-опростен закон, допълва Бебов. Ръководител на инвестиционен посредник, пожелал анонимност, коментира, че "предизвикателството е законът да се напише така, че да обхваща случващото се на пазара. Например, че е манипулация един пенсионен фонд или взаимен фонд системно в края на всеки месец да вдига цената на акции, които са в портфейла му, за да отчита по-висока доходност и да привлича клиенти". Много от формулировките са взети директно от директивите. Прави впечатление едно от определенията за пазарна манипулация (чл.6, ал.1, т.2), което гласи: "Извършването на сделки или подаването на нареждания, при които се използват фиктивни способи или други форми на измамни действия." Дори и авторите на проекта изпаднаха в затруднение да обяснят какво точно са имали предвид с тези "фиктивни способи", тъй като фразата е почти директен превод от директивите. Според Маруся Русева от Асоциацията на управляващите дружества на някои места преводът не е прецизен и създава объркване. "Директивите трябва да се прилагат с оглед на тяхната цел - предотвратяване на търговия с вътрешна информация и манипулация на пазара. Конкретните стъпки са съобразно правната рамка и пазарните механиз­ми в съответната държава", казва Русева.

Всички до стената?
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, новият закон ще ограничи донякъде пазарните злоупотреби, но пък дава голяма власт на КФН да тълкува понятия и да въвежда нови изисквания в наредби. "Това дава възможност за върховенство на чиновника над пазара, защото много неща подлежат на преценка от определен служител на комисията и въз основа на тази преценка се налагат санкции", казва Велев. Димана Ранкова коментира, че формулировките са общи, тъй като при този тип нарушения законът не може да обхване всеки частен случай и прекалената конкретизация крие риск много от нарушенията да не могат да бъдат доказани. И все пак в законопроекта има шест дефиниции (чл.6 и чл.11) за манипулативни сделки (преведени от директивата). Според експерти почти всички сделки, в това число и такива, които нямат мотив да бъдат манипулативни, могат да минат за такива. Причината е, че поради ниската ликвидност на пазара и най-дребните играчи могат със скромни суми да повлияят съществено на цените на някои акции, особено тези, които се търгуват рядко и в малки обеми. "Във всеки конкретен случай ще правим преценка въз основа на доказателствата и връзките между страните по сделките", коментира Димана Ранкова. Ако някой обаче бъде нарочен за манипулатор, той ще трябва да доказва, че не е такъв. Създава се възможност за комисията да притисне всеки до стената, коментира адвокат Николай Бебов.

В крайна сметка
КФН преведе четири европейски директиви. Чиновниците в Брюксел са удовлетворени, но дали новият закон ще ограничи пазарните манипулации е спорно. В същото време се създава възможност за чиновнически произвол, ако надзорният орган реши да демонстрира активност. Може и да не го направи, но съставът на държавните органи се променя, а в повечето случаи правилата си остават. На играчите на пазара остава да се надяват, че КФН ще гледа същността на нещата и ще се стреми да достига до верните заключения. Остава и още нещо - всеки, който по някакъв начин бъде засегнат от този закон, да вземе отношение на адрес zmzfi@fsc.bg. И е добре да го направи бързо, защото в скоро време проектът може да попадне в парламента и да се превърне в закон. От КФН заявяват, че са отворени към всякакви предложения. Бъдещето ще покаже. n K

Допълнителен текст към материала:
Злоупотребите - много рестрикции, малко яснота

Дефинициите за това какво е вътрешна информация, кои лица са вътрешни и какво е манипулация на пазара са доста широки.

http://www.capital.bg/show.php?storyid=269980

Най-общо вътрешна е всякаква информация, която не е оповестена публично, но би оказала съществено влияние върху цените на ценните книжа. Информацията, която се разкрива периодично, като например финансовите отчети, е с характер на вът­решна до оповестяването й в бюлетина на фондовата борса.
Дружествата ще са длъжни да оповестяват вътрешна информация, когато такава възниква, но се допускат и изключения. В наредба ще се конкретизира какви факти и обстоятелства трябва да се оповестяват ad hoc. Вът­решни лица са всички служители на едно дружество, които имат достъп до вътрешна информация. Такъв достъп имат и външни за фирмата лица като одитори, външни консултанти, бизнес партньори, адвокати и др. От значение е дали знаят нещо важно, което пазарът не знае, и дали са го знаели, когато са купували и продавали акции. Това обаче е трудно за доказване не само в България, но и в останалия свят. Нещата са още по-сложни, когато инсайдерът каже това, което знае на някой друг, който от своя страна сключи сделките. Според подготвения проект вътрешните лица ще са задължени да уведомяват комисията за сделките, които сключват с акции на дружества, в които са вътрешни лица. Компаниите ще изготвят списъци на вътрешни лица, които ще се актуализират при всяка промяна.
Особена категория инсайдери са журналистите, които понякога се натъкват на вътрешна информация, докато изпълняват служебните си задължения. Според законопроекта те могат да разпространяват информацията в медиите, стига да не извличат лична изгода от това. Не по-малки са труднос­тите при установяването и доказването на манипулиране на цените - изкуствено "вдигане" или "сваляне" на цените или разпространяване на невярна информация, която да повлияе на котировките.
Инвестиционните посредници ще са задължени да сигнализират за сделки, за които предполагат, че представляват пазарни манипулации. За целта в приложение към закона има девет признака за манипулиране на пазара. Към инвестиционните посредници и анализаторите се въвеждат множество изисквания да доказват обосноваността на пазарните прогнози и да оповестяват конфликти на интереси, тоест дали притежават акции.
От 2000 г. насам Комисията за финансов надзор е отнела лицензите на два инвестиционни посредника за пазарни манипулации - "Нефтохим инвест финанс" и "Фининвест". През 2001 г. "Българска холдингова компания" е санкционирана за търговия с вътрешна информация, а през 2004 г. членове на ръководството на едно от управляващите дружес­тва са наказани за това, че са се възползвали от вътрешна информация при търговия с акции на инвестиционното дружество, което управляват. По този случай все още тече съдебно обжалване. Още две юридически лица са наказани за пазарни манипулации.

Манипулиране на пазара на финансови инструменти е:
Какво пише в проектозакона срещу пазарните злоупотреби:
- извършването на сделки или подаването на нареждания, които създават или могат да създадат невярна или подвеждаща представа относно търсенето, предлагането или цената на финансови инструменти или които определят чрез действията на едно лице или чрез съвместни действия на две или повече лица цената на един или няколко финансови инструмента на необичайно или изкуствено ниво
- извършването на сделки или подаването на нареждания, при които се използват фиктивни способи или други форми на измамни действия
- разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително интернет, или по какъвто и да било друг начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, което разпространява информацията, знае или е следвало да предполага, че информацията е невярна или подвеждаща

Няма коментари: