понеделник, 23 юли 2007 г.

Предизвестено изпитание за инвестиционните посредници

Някои брокерски фирми може да не бъдат прелицензирани

Капитал - бр. 48 от 2005 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=234052


Христо ШЕМТОВ

Вероятно от 2006 г. в България ще действат по-малко инвестиционни посредници. От 1 до 31 януари 2006 г. всички те ще трябва да подадат заявления за прелицензиране, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Това се налага поради завишените изисквания към инвестиционните посредници, приети с последните промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) през май. От надзорния орган се заканиха още

Да не допуснат до прелицензиране
инвестиционни посредници, които системно нарушават изискванията на ЗППЦК и наредбите, които се отнасят до дейността им. „Следим внимателно дейността на инвестиционните посредници. Гледаме ги под лупа“, подчерта проф. Милчо Стоименов, говорител и член на КФН. По данни на КФН към края на ноември в България има 88 лицензирани инвестиционни посредника, от които 29 са банки (върху които надзор упражнява Българската народна банка), така че в полезрението на КФН остават 59 посредника. По данни на комисията от началото на 2005 г. са съставени над 50 акта на около една четвърт от инвестиционните посредници. Няколко акта са съставени на инвестиционни посредници, които не са изпълнявали поръчките при най-добри за клиентите условия. Други нарушения са свързани с неспазване на изискванията за капиталова адекватност, а три акта са съставени за манипулиране на пазара на ценни книжа. Но най-честите нарушения са свързани с неизрядни документи при сключване на сделки с ценни книжа - липса на декларация за самоличността на клиента или липса на заверка от вът­решния контрол и др. От 1 януари 2006 г. влиза в сила изискването посредниците да разполагат с

По-голям собствен капитал
а предлаганите инвестиционни и допълнителни услуги са разписани по нов начин (виж карето). Според досегашните разпоредби инвестиционните посредници трябваше да имат начален капитал минимум 250 хил. лв. (и 500 хил., ако извършват сделки за собствена сметка и поемат емисии ценни книжа). От началото на 2006 г. инвестиционните посредници ще трябва във всеки един момент да имат собствен капитал минимум 1.5 млн. лв. за пълен лиценз, 250 хил. лв. за частичен лиценз и 100 хил. лв. за минимален. Освен това лицензът ще определя изчерпателно всички дейности и услуги, които един инвестиционен посредник ще предлага (включително допълнителни услуги), за разлика от сега действащия режим, при който допълнителните услуги са включени в общия лиценз. От надзорния орган обясниха, че завишените изисквания са в съответствие с две директиви на Европейския съюз и целят по-голяма защита на клиентите на инвестиционните посредници. В тази връзка комисията ще трябва да преработи наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и наредба №6 за капиталовата адекватност и ликвидността. Но дори ако наредбите не бъдат променени до Нова година, това няма да освободи инвестиционните посредници от задължението да се прелицензират, казаха още от комисията. Николай Мартинов от „Карол“ не очаква броят на инвестиционните посредници съществено да намалее в резултат на необходимостта от прелицензиране, тъй като посредниците отдавна са запознати с новите изисквания и процесът на консолидация на пазара вече е започнал. Преобладаващата част от пазарния дял е концентриран в сравнително малък брой инвестиционни посредници, добавя Мартинов. Вероятно по-малките фирми ще преминат към частичен лиценз, а най-малките може и изобщо да не се прелицензират. По данни на КФН в момента 21 инвестиционни посредника имат пълен лиценз. От тях 13 вече разполагат с необходимия собствен капитал от 1.5 млн. лв. Останалите осем ще трябва или да увеличат капитала си, или да се откажат от пълен лиценз. Някои инвестиционни посредници прибягнаха до втората стъпка. От приемането на новите изисквания през май доброволно са се отказали от пълен лиценз пет инвестиционни посредника - „Авал ин“, „Дилингова финансова компания“, „Маклер 2002“, „Капитал финанс“ и „София инвест брокеридж“. Преминаването към частичен лиценз не засяга работата с индивидуални клиенти, тъй като дейностите, от които посредниците се отказват, са извършване на сделки за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа. Други три инвестиционни посредника - „Дарик Асет инвестмънтс“, „Булинвест и компания“ и „Източни финанси“, през 2005 г. доброволно са се отказали изцяло от лицензите си за извършване на дейност като инвестиционни посредници.

Мъртви души
Два инвестиционни посредника - „Фининвест“ и „Акцепт инвест“,- са в процес на отнемане на лиценз по собствена инициатива, но вследствие на наложени санкции от регулаторния орган. При проведени при тях проверки са установени документни измами. За същия род нарушения са загубили лицензите си „Юнити инвест - 99“ и „Екс пит и ко“. От КФН информираха, че са получили близо хиляда жалби от граждани за неправомерно разпореждане с ценни книжа, инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти - с други думи, случаи, при които инвестиционен посредник е продал ценни книжа без знанието на притежателя им. Четиристотин от жалбите са препратени в прокуратурата, данъчните служби и полицията. В „Юнити инвест“ са установени 700 случая на прехвърляне на акции на починали лица, във „Фининвест“ са установени близо 200 подобни случая, а в „Акцепт инвест“ - 186. Вероятно са използвани фалшиви пълномощни и фалшиви удостоверения за наследници, казаха от КФН.


Дейности, услуги, лицензи 2006
Минимално изискваният собствен капитал за частичен лиценз е 250 хил. лв. и включва следните дейности:
приемане и предаване на поръчки, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа
покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти
доверително управление
индивидуални инвестиционни консултации
предлагане на ценни книжа за първоначална продажба без задължение да ги придобива за собствена сметка.

Няма коментари: