вторник, 24 юли 2007 г.

Тиха радост

Акция на фокус: Разходите на „Фазерлес“ се увеличават заради скока на горивата. Засега мениджмънтът ги компенсира. Ще успяват ли занапред?

Капитал - бр. 18 от 2006 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=260605


Христо ШЕМТОВ

Акционерите на силистренския завод „Фазерлес“ за втора поредна година ще бъдат зарадвани с дивидент. На тазгодишното общо събрание на дружес­твото отново ще бъде гласувано разпределяне на част от печалбата за 2005 г., като дивидентът ще бъде 0.54 лв. на акция - точно толкова, колкото беше и миналата година. Така с дивидентната си политика менид­жмънтът и мажоритарният собственик „Фазеринвест“ са на път да си изградят добра репутация пред настоящи и потенциални инвеститори. През пос­ледните месеци „Фазерлес“ се нареди сред най-доходните инвестиции сред компаниите, регистрирани за търговия на Българската фондова борса, след като само от началото на годината акциите на компанията поскъпнаха с повече от 45%. Много от анализаторите продължават да са с умерено оптимистични очаквания въпреки наличието на някои рискове пред бъдещото представяне на предприятието за производство на фазери, талашитени плоскости, щайги и др.
През последните години „Фазерлес“ стабилно увеличава печалбите си, а нивото на задлъжнялост е незначително. Около 85% от продукцията е за износ, като по-голямата част от нея се продава в Западна Европа. От „Фазерлес“ отбелязват, че компанията не е зависима нито от ограничен брой клиенти, нито от ограничен брой доставчици, което също допринася за положителния имидж дружеството. Наскоро акционерите бяха зарадвани от още една добра новина - 16% ръст на печалбата за първото тримесечие на 2006 г., спрямо същия период на миналата година. Приходите нарас­тват с над 30%, което се дължи основно на по-високите цени на продукцията. Бъдещото представяне на компанията обаче е обременено от някои рискове като затрудненията при набавянето на технологична дървесина (основната суровина за призводството) и продължаващото повишаване на международните цени на петрола. Освен това дружеството ще трябва да изгради пречиствателна станция на стойност 1.8 млн. лв., за да бъде приведена дейността в съответствие с европейските екологични изисквания. Разходите за горива формират около 30% от себестойността на продукцията (по данни на компанията). Миналата година дружеството намали потреблението на петролни продукти за сметка на твърдо гориво, което е много по-евтино. С тази цел бяха монтирани две инсталации за изгаряне на твърдо гориво. Така компанията успя да компенсира ръста на цените на горивата и дори увеличи печалбата си повече от двойно. Горивата обаче продължават да поскъпват и през 2006 г. Все още има възможност за намаляване на някои други разходи, отбелязват от дружеството. Освен това компанията от няколко години увеличава цените на продукцията си. Тези стъпки обаче не могат да компенсират изцяло повишаването на енергийните разходи, допълват от „Фазерлес“.
Прогнозата на компанията е през тази година печалбата да намалее до 1.5 млн. лв. Въпреки че акциите все още изглеждат сравнително „евтини“ на база на финансовите коефициенти, потенциалът за ръст на цените на акциите е до известна степен ограничен, смятат анализатори.


Очаквам акциите на „Фазерлес“ да поскъпнат с 5 - 10% до края на годината. През последните няколко години дружеството показва добри резултати. При 1% ръст на приходите през миналата година е отчетен над 100% ръст в печалбата, което говори за умението на мениджмънта да свие разходите. Също така дружеството има добра ликвидност. Ако бъдат диверсифицирани пазарите на компанията, може да се очаква и по-висок ръст на приходите от прогнозираните 4% през 2006.
Христо Дженев,брокер в „Интеркапитал маркетс“

Очаквам акциите на „Фазерлес“ да достигнат 32 - 33 лв. през тази година. Основание за това ми дават очакванията на анализатори за 4-5% ръст в потреблението на дървесно - влакнести плочи в Европа - основният пазар на „Фазерлес“. През последните две години компанията се оформи като типично ръстово дружество. В средносрочна и дългосрочна перспектива то има възможност да запази нивата на висок ръст, ако разшири продуктовата си номенклатура.
Нигохос Канарян,инвестиционен консултант в „Стандарт асет мениджмънт“

Умерен оптимист съм за бъдещето на компанията. До провеждането на общото събрание през юни очаквам раздвижване. Дружеството е в перфектно финансовосъстояние, като коефициентът на задлъжнялост е незначителен. В същото време обаче очакваното натоварване на мощностите през 2006 г. е близко до това от миналата година и по тази причина не може да се очаква драстично повишение на приходите от продажби и на нетната печалба.
Тихомир Ганев,портфолио мениджър, „КД Инвестмънтс“

Няма коментари: